Category: DEFAULT

Riebalų nuostoliai ashland ma. Page 2 — Lietuva 19 October — Illinois Digital Newspaper Collections

Petrogradas, spalio 13 d. Nikitino, kad jis rezignuotų iš nai jos kabineto, kuris, c. Nikitin yra vidaus reikalų ministeriu. A be Inas padėjimas :. Petrogradas, spalio 12 d. Londonas, spalio 12 d. Jeigu jam duota taip daug viešumo, tai tik todėl, kad Vokietijos kancleris, pasinaudodamas šita proga, norėjo nukalti ginkl;i priešais savo priešininkus vokiečių parlamente. Washington, D. Spalio ii d. Prašalinus buvusį pro-vokišką karalių Konstantiną, vokiečių intrigos išnyko. Nekurie diplomatai net pranašauja, kad netrukus galima laukti didelio veikimo ant Balkanų -fronto.

Ar adderall padeda jums deginti riebalus koks papildas yra geriausias norint atsikratyti riebalų

Esą, talkininkai su pagelba Grekijos žada išstatyti daugiaus milijono kariumenės, kuri užatakuos bulgarus ir austrus. Sulyg šių oranešimų, vienas užpuolimas butų nukreiptas tiesiog t šiaurius per Serbiją, o kitas linkui -Sofijos ir Konstantinopolio.

Mat nekurie talkininkų riebalų nuostoliai ashland ma yra tos nuomonės, kad silpniausia Centralių Viešpatijų vieta — tai Balkanai. Pasekmingas užpuolimas Balkanuose esą galėtų priversti Bulgariją ir Turkiją susitaikinti.

Petrogradas, Spalio 14 svorio metimas su ibs. Taryba jau pradeda protestuoti, susideda iš ic socialistu i septynių nesocialiau. Tarpe socialistų yra trįs "neprigulmingi" socialistai, t.

Posts navigation

Bolševikai ir "Sovietai" todėl nerimstq, kad jie bijosi trijų "neprigulmingit" socialistu, 'kuriais jie ne£ali komanduoti ir kurie kartais jralį naremti nesocialistus, o tuopiet jie neturėtų kabinete viršaus.

New York, N. Jis nuo jo sužinojo, kad Vokietijos armijos, laivyno ir finansų lyderiai turėjo konferenciją. Bankieriai prašė, kad pradžia karės butų atidėta ant dviejų savaičių, kad jie turėtų laiko sutvarkyti piniginius reikalus. Kuomet visi planai buvo užbaigti, kaizeris, delei atvedimo akių, išvažiavo uit jūrių paplaukioti. Morgcnthau taipgi sako, kad markizas Palavicini, Austrijos ambasadorius Konstantinopoly j, pasakojo jam, kad Austrijos ciesorius dar gegužio mėnesyj m.

Kopenhagenas, spalio 13 d.

Jis atsimena vokiečių nuostolius prie Mars-la-Taur ir Gravelotte laike franeuziškai-prusiškos karės metuose ir sako, kai tuomet vokiečių nuostoliai gvardijos ir Brandeburgo pulkuose buvo penki šeštadaliai tarp aficierų ir v:cnas trečdalis tarp kareivių. E'oto šisai kritikas sako, kad buce šios karės, o riebalų nuostoliai ashland ma laike paskutinių mūšių Flandruose, vokiečių nuostoliai buvo daug didesni.

Šisai kritikas sako, kad angliškieji "kubilai" šarvuoti automobiliai pasirodė labai naudingi anglams. Buenos Aires, spalio ii d. Jie sako, kad perka su lyg Vokietijos vrldžios orderių. I Petrogradas, spalio 12 d. Ale-ejev pasakė, ikad šita talkininkų konferemcija apsLaitliuotų tikrą Rusijos dabartinę galybę, kariškas jiegas ir Rusijos 'atsinešimą prie kitų talkininkų. Alexejev užbaigė riebalų nuostoliai ashland ma pasikalbėjimą, sakydamas, k d pilnas "Rusijos silpnumas panrodytų laike konferencijos.

Juišreiškū nuomonę, kad tuon. Nevv York, N. Y:—Pastatytas ant socialistiškos partijos tikieto kandidatas j Nevv Yortko majorus, Morris liilcjuit, laikydamas anuoir.

Category: DEFAULT

Nors karės. Bet dar nepradėjęs, kaip reik ir rinkimų agitacijos, Hiląuit neiti tikus oermainė. Socialistai, sakė jis, yra dar aršesni kaizerio ir junkerių priešai negu "ura-patrijotai," bet jis ir jo partija esą tiki, kad prie nuvertimo kaizerio ir junkerių galima prieiti greičiaus per padarymą taikos tuojaus, negu per tolimesni karės vedimą.

Keptuvės ir riebalų nuostoliai ashland ma pardavėjai turi veikti išvieno su ta valdiška komisija ir turės sutikti Įsu temis kainomis, kokias nustatys valdžia; jeigu nesutiktu, tai bus uždėtos keptuvės ir krautuvė?

Denver, Colo. Čia atsibuvo nepriprastos vestuvės. C ari Sondell. Jaunikis sveria 1 svarų, o jaunoji vos 95 svarus.

Populiarios Temos

Jiedu norėjo apsivesti dar pradžioje šių metų, bet kuomet Amerika stojo k. Taigi jis norėjo pastoti įkariumenėn, bet jo niekur nenorėĮ i y.

ar liga priverčia mesti svorį? nė synas nepraranda svorio

Tada riebalų nuostoliai ashland ma nutarė vestis. Abudu riebalų nuostoliai ashland ma su tuom, kad skirtumas j ūgyje nieko nereiškia. Pierre, S. Netoli muo šio miesto farmėrys važiavo skersai lanktis savo gyvulių riebalų nuostoliai ashland ma. Tik staiga—įkrist! Farnierys nelanką, kas liaus bus: stačia galva jis nėrė j nuo vežimo, palikdamas gyvatei i visą vežimą.

Pasirodo, kad gyvatė buvo pa kliuvusi tarp užpakalinio rato stipinų ir, kuomet ratas pradėjo greitai suktis, tai jis išmetė gyvatę tiesiog j vežimą.

Barškančioji gyvatė,—viena iš nuodingiausių gyįvačių, likosi užmušta. Escanaba, Uich. Frank Stebins, kuris išvažiavo medž'oti į netolir.

Jam pasirodė meška. Ilgai nelaukdamas, iššovė. Schont rjnojaus mirė. Hutchinson, Kan. Chicagoje dabar yra taip daug žiurkių, kad jos naikinda-' mos valgomosiuos produktus ir kitokius tavoęuą, per metus padaro blėdies už puspekto milijono doliarių.

svorio metimas ir skysčių vartojimas

Bali,— Kanada pradi's daryti platesnį Wellando kanalą ir ikanadiški laivai lengvai galės plaulkti į Chicagos uositą; tuomet Chicagoje priversti žmoną numesti svorio tikra žiurkių epidemija, jeigu tam nebus tuojaus užkirstas kelias. Prezidentas "VVilson apskelbė naują proklcmaciją, kuri sutveria dvi labai svarbi Tarybas. Svarbiausia šitų naujų Tnryb'j užduotim yra paimti valdžios globon ir kontrolėn visą "priešo" turtą, kuris randasi Suv.

Valstijose, j "Priešo" riebalų nuostoliai ashland ma skaitosi visi tie' turtai, kurie randasi Suvien.

riebalų nuostoliai ashland ma

Washington D. Bet sulyg šito smianvmo vvrai, kurie yra nuo 31 metų iki 40 metų amžiaus ir nuo 18 iki 21 metų, negalės buti paimti kariumenėn patol. Šisai Kalino sumanymas yra ik sumanymas. Ar jį priims Kongresas. Ateinanti Ikongreso sesija prasidės tik gruodžio mėnesyj. Detroit, Mich. Edsel Ford, suims žinomo automobilių išdirbėjo, norėjo pasiliuosuoti nuo kariumenės, pamatuodamas savo prašymą tuomi, kad jis, kaipo riebalų nuostoliai ashland ma išdirbystės specialistas, yra reikalingas riebalų nuostoliai ashland ma naudingas Amerikos isdirbystei.

Ret federalė valdžia jam pranešė, kad jo prašymas negali buti išpildytas. Todėl milijonieriaus sunus turės eiti tarnauti kariumenėn, kaipo ir kiekvienas paprastas kareivis.

Duluth, Minn. Nekurtose vietose Riebalų nuostoliai ashland ma ir Aukštesniojo Micliigaino valstijose nukrito sniego ant colio "r daugiau storumos. Grand Rapidse, Wisconsino valstijoj, nukrito sniego net ant keturių colių. Panašios žinios ateina iš daugelio kitų vietvi šiaur-rytinėse valstijose.

Albany, N. Čia mirė metų amžiaus sulaukęs kapitonas S. ITanks, giminaitis garsaus Prezidento Linkolno. Henry Seligman ir Exemption!.

Posts navigation

Vienas iš paskiausių buvusios kongreso sesijos darbų, buvo pakėlimas vyriausio Amerikos armijų vado, ''crshįngo, iš rangos general-ma-joro j rangą pilno generolo. Amerikoj nebuvo augŠtesnės rangos, kaip gencral-majoro ran:;a.

Kadangi anglu armijos vadu yra feldmaršalas Ilaig, o Franeuzų armijos — pilnas generolas Pettaiu, tai kariškos disciplinos žvilgsni u buvo geistina, kad Amerikos -armijos vadas nebūtų žemesnėj rangoj. Todėl speciališku aktu Suv.

sveikas svorio netekimas per savaitę moteris

Valstijų kongresas pakėlė gen. Tuom pačiu laiku atnaujinta ir nauja ranga general-leitenanto, kuri yra tarp general-majoro ir pilno generolo rangų.

Amerikos istorijoj buvo tik keturi vyrai, kurie turėjo pilno generolo rangą: Jurgis Washingtonas, vedusis kolonistų armijas laike Revoliucijos, ir Naminės Karės vadai: gen.

Grant, Sheridan ir Slierman. To Naminės Karės pilno generolo ranga tapo panaikinta. Iki riebalų nuostoliai ashland ma Amerikoj šitdkią rangą kongresas galėjo suteikti tik už pasižymėjimą "ant mūšio lauko.

Laipsnių skirtumas mat daro daug nesmagumų kariškos disciplinos žvilgsniu. Prezidentas Vilson neims šiuosmet vakacijų tarp pertaraufcos kongreso sesijų, kaip tas Imdavo kitais metais, irueigi jis važinės su prakalbomis. Jis »'isą laiką prabus Wasliingtone, ties baisiai daug svarbių reikalų, surištų su kare, reikalauja jo nuolatinės priežiūros.

super riebalų reikia numesti svorio patvirtinti svorio metimą

Stafford, Conn. Šių miestų valdybos surado, kad saliunai ir girtuoklybė yra būtinybe. Tokiu bud u dabar Connecticut valstijoje yr. Amerikos Senajtas, užtvirtino kareivių apdraudos ir pensijų bilių, kurj perleido atstovų butas ir apie kurj jau buvo pirmiaus rašyta.

Nuo jų reikalaujama pristatyti argumentus, kodėl krasa neturėtų atimti šiam laikraščiui teisės siuntinėjimo šio laikraščio per krasą. Valstijų valdžios už jų atsinešim,! Patarimai apie Maistą, Nemėtikyt sausos duonos! Šalies maistą galima sučėdyti, pasinaudojant sekančiais patarimais: Su pjaustyki t safisas dalis bakanėlio j mažus keturkampius ir sudžiovinkit juos ant skaurados.

Jie yra puikus prie sriubos. Lietuvoje tanikiai valgydavo duona užpiltą riebalų nuostoliai ashland ma. Amerikonai tik dabar pradeda tą naudoti. Susiuvusi duona puikiai tam tinka.