No16 (50) gegužės 4, by Laikrastis "Lietuvis" - Issuu

Samantha cowan svorio netekimas,

Slaugos darbuotoj tobulinimosi ir specializacijos centro leidinys Nr. Fiziologija Savarankikos studijos. Eina kart per mnes.

Uploaded by

Vilma ydinait Moksliniai konsultantai l. Romualdas Baseviius, gyd. Kazimieras Binkis, hab. Balys Dainys, doc. Alvydas Juoceviius, med. Genovait Lapinskait, med. Laisvn Petkeviien, gyd. Julija Rakickien, gyd. Spausdino AB Samantha cowan svorio netekimas Laisvs pr. Virelyje: Vilniaus Greitosios pagalbos universitetinje ligoninje I. Karvelyts nuotr. Mokslas ir praktika samantha cowan svorio netekimas usiprenumeruoti visuose Lietuvos pato skyriuose.

Leidinio prenumeratos indeksas laikrai kataloge. Kitame numeryje: Pacient slaugymo organizavimas Paliatyvi slauga Lietuvoje ir Didiojoje Britanijoje Kengros metodo taikymas naujagimi reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje: metodo poveikis neineiotam naujagimiui ir jo tvams. Mokslas ir praktika, kreipkits Slaugos darbuotoj samantha cowan svorio netekimas ir specializacijos centro padalini kratuose metodininkes: Druskininkuose Angel Matulaitien, tel.

Bendravimas tai mogaus buvimo bdas: juo mes perduodame informacij, dalinams igyvenimais, aukljame ir mokome, perduodame patirt, jungiams grupes. Platesnio lauko samprata. Pacientas guli ligoninje atskirtas nuo savo aplinkos. Mes danai neturime galimybs pamatyti jo namus, artimuosius, jo darbo aplink, draugus.

Lytiškai plintančių infekcijų diagnostika ir gydymas - Lietuvos ...

Be to, egzistuoja ir didiulis vidini igyvenim pasaulis, kurio fragmentus galime pamatyti jo emocinje iraikoje ir bendraudami odiu.

Tai leidia geriau suprasti mog, suvokti, k jam reikia jo liga. Tai, kaip mogus reaguoja lig, priklauso ne tik nuo simptom, bet ir nuo to, kaip jis supranta save kaip ligon. Vieniems j liga reikia galimyb pabgti i nebepakeliamo gyvenimo eimoje arba darbe, samantha cowan svorio netekimas kitiems nepadarytus darbus, neilaikytus egzaminus ar paliktus vaikus.

Taigi pavelkime atidiau, kas vyksta su pacientu ligos atveju.

Sporto ir sveikatingumo centras | Luton | United Kingdom | poilsiavieteasveja.lt

Kaip jis priima fakt, kaip susitaiko arba nesusitaiko su savo pasiligojimo inia ir pasekmmis. Viktoras Keturakis psichologijos moksl magistro laipsn su klinikins psichologijos specializacija gijo Vilniaus Universitete metais.

samantha cowan svorio netekimas

Jis domisi bei konsultuoja mogikj santyki klausimais vairiose organizacijose. Be to nuolat kelia kvalifikacij, dalyvaudamas Getaltins terapijos mokymuose. Darbo tel. E-patas: viktoras kitokieprojektai.

Но я не знаю, насколько серьезно отнеслись кирпичеголовые к их жалобе. Наи сложила одежду и положила ладонь на руку Николь. - Вот почему я прошу вашей помощи, - проговорила .

Jo tikslas atskleisti terapin bendravimo su pacientais ir kolegomis funkcij. Kadangi straipsniu nepretenduojame isamiai apvelgti termin bei duoti visapusik teorin pagrindim, tai kviesiau skaitytojus neapsiriboti iuo altiniu ir toliau gilintis bendravimo su pacientais subtilybes.

Paminsiu io klausimo atsiradimo samantha cowan svorio netekimas. Papraytas paruoti praneim slaugos darbuotojams ir administratoriams pirmiausia pagalvojau, kad ie mons pacientams yra svarbs, nes nuolat su jais bna, juos palaiko, suteikia jiems informacij.

samantha cowan svorio netekimas kaip numesti 8 svarus riebalų

Kit vagal blokuoti svorio netekimas medicinos personalas gauna daug bendravimo su pacientais kokybs gerinimo gdi.

Taigi ir slaugos darbuotojai neturt bti iimtis. I pirmo vilgsnio gali atrodyti, k gi naujo manoma pasakyti apie slaugomj bendravim: rpintis, globoti, slaugyti. Tie, kas dirba, pripains, kad realiai visada daug sunkiau rpintis piktu pacientu, globoti mus atstumiant bei slaugyti nuolat besiskundiant.

Taigi pacient charakteriai bei j kania, nerimas, baim yra didiulis krvis slaugos darbuotojams. Dar prisideda kaip susikaupti ir prarasti riebalus nesklandumai sveikatos prieiros staigose, kurie, ne paslaptis, samantha cowan svorio netekimas atsiliepia darbuotoj savijautai.

Visos idjos, teorijos, ivados skirtos, kad mes geriau suprastume, kaip padedame pacientams sveikti po ligos arba pasiruoti operacijoms. Jeigu js aptikote teigin, su kuriuo nesutinkate, arba manote, kad toki princip nesilaikote, tai, vadinasi, is teiginys jums netinka, o ne atvirkiai js netinkamai dirbate.

Jis jauia skausm, mato artimj susirpinim, klauso ir stebi medicinos personalo reakcij k jie pasakys pamat tyrimo bei operacijos rezultatus.

Danai pacientai neitveria tokio neaikumo ilgesn laik ir puola prie skubot ivad: ilgai negyvensiu, nes man vys, nebegalsiu dirbti, invalidumas ir pan. Slaugos darbuotojai danai intuityviai teisingai padeda pacientams itverti neinomybs laikotarp ir sulaukti aikesnio atsakymo i aplinkos bei aikesnio atsakymo i vidaus. Net ir turdamas aikias medicinines ivadas pacientas gyja galimyb apsisprsti, k jam reikia i diagnoz, kokia jo pozicija tolesni veiksm atvilgiu.

Taigi pacientas pradeda iekoti iorini itekli ligai veikti 1 grafikas. Tai enklas, kad jis jau supranta, kas jam atsitiko, ir ieko sprendim. Labai svarbu, kad iorini itekli paiekos ger gydytoj, vaist, gydymo priemoni, slaugos darbuotoj, ligonins ir pan. Noriau pasilyti vengti termino kovoti su liga, nes liga tampa samantha cowan svorio netekimas dalimi, o kovoti su savimi ar su kakuo viduje yra sunku.

Danai organizmas pats ino, kaip jam kovoti, o jam reikia mogaus proto pagalbos. Tam utenka kanNukelta 4 psl. Streso nepainus nebt samantha cowan svorio netekimas atrasti bd, kaip j valdyti.

slauga_2004_10

Vis dlto stresas turi ne vien tik neigiam poveik, danai jis veikia ir teigiamai. Taiau dar danai stresas painiojamas su kitais psichikos reikiniais nervine psichine tampa, frustracija, nerimu.

Paties streso taka mogaus sveikatai bei slaugytojo vaidmuo siekiant padti streso itiktam mogui dar nepakankamai inagrinta sritis. Slaugytojai turi mokti padti pacientams veikti stres, atsirandant dl sveikatos sutrikim. Todl tyrimo metu penkiose vairaus profilio stacionarinse asmens sveikatos prieiros staigose buvo aikinamasi streso taka pacient sveikatai bei koks vaidmuo tenka slaugytojams siekiant ivengti streso ar j sumainti bei valdyti.

Streso taka sveikatai vadas Literatros apvalga Streso teorijos ir reakcijos Skiriami trys streso modeliai.

samantha cowan svorio netekimas homa ir svorio metimas

Pirmajame stres irima kaip atsakomj reakcij, antrajame streso atsiradimas siejamas su samantha cowan svorio netekimas tikros charakteristikos stimulais, treiajame modelyje stresas apibdinamas kaip mogaus ir aplinkos sveika. Klasikins streso teorijos krjas Kanados patologas fiziologas Hansas Selje Atkelta i 3 psl. Danai mogus pats geriausiai ino, kada jis stipriausiai jauiasi svarbu jam leisti turti t prabang jausti komfort. Veiksming priemoni paieka irgi utrunka. Svarbu nesigriebti visko ir bet ko, o klausyti savs, kas labiausiai tinka.

Slaugos darbuotojas irgi puikiausiai gali pastebti paciento energijos svyravimus, kada pacientas jauiasi turintis jg, k jis tuo metu veik, kas su juo buvo. Danai ir menkos smulkmenos: knyga, muzika, vaizdas pro lang, pokalbis su palatos kaimyne, artimj atnetas maistas gali bti puikiausias vaistas. Ypa jeigu js tai pastebsite ir paskatinsite pacientus pasidiaugti samantha cowan svorio netekimas smulkmenomis.

Leiskite pacientams gydyti save kad ir neprastais bdais, jeigu jie tikrai nekenkia medicinikai. Danai mums nesuprantami ritualai atrodo menkaveriai, bet jie gali turti magik gali pacientams, nes pacientai jais tiki arba tai jiems jau yra padj anksiau. Pacientai aktyviai mgina sau padti ir j aktyvumas pats savaime suteikia organizmui gydanios energijos, kurios labai reikia.

K tai reikia? Be gėrimai, kad mesti svorį paciento pripainimo, svarbus slaugos darbuotojams dalykas, kur nortume paliesti, tai paciento sumaitis ir kania. Slaugos darbuotojas skuba guosti pacient bei j nuraminti vedinas geriausi ketinim. Deja, tai sunkus, o kartais ir sizifikas aminai pasikartojanios neskms darbas, nes paciento kartais nemanoma paguosti. Svarbu atsiminti guosdami pacient, mes neigelbsime jo nuo sunki igyvenim.

Ir tuomet slaugos darbuotojams jau reikia asmenins stiprybs ibti alia kenianio mogaus, greitai jo nenuraminus. I ties pacientui svarbus js buvimas alia, net ir tada, kai jis jus keikia, skundiasi. Jis tarsi atsiremia nematom, bet jauiam, sielos pet, ir pasidalina nata. Bkit geri, slaugos mons, ir js pasirpinkit patys savimi, nes tiek pacient skausmo per dienas sukaupiate.

Kiek js pasirpinsite savo gerove ir savijauta, tiek tursite jg padti pacientams.

ŽIV infekcija Lietuvoje pradėta registruoti nuo m.

Tuomet mes suinome dar vien svarbi nuostat, kuri yra reikminga terapiniame bendravime. Tai yra dialogas tarp slauganiojo ir paciento.

Much more than documents.

Dialogas reikia lyg santyk, kur susitinka du mons, vienas i j sergantysis, kitas slaugantysis, vienas keniantysis, kitas guodiantysis. Jeigu jie nuoirdiai susitinka vienas su kitu, jie gali vienas kitam daugiau padti ir daugiau adios riebalų degintojas. Slaugos darbuotojai laikosi profesinio vaidmens, apsivelka profesin aprang, usideda kauk.

Florijonas, Gaisrø sergëtojo diena Vandentvarkos darbuotojø diena Motinos diena Antrojo pasaulinio karo aukø atminimo diena, Tarptautinë raudonojo kryþiaus diena Europos diena Ðià savaitæ vardadienius ðvenèia:

Taip ir turi bti, samantha cowan svorio netekimas tai yra darbas. O ms pacientai kaip tik praranda savo profesines ir asmenines kaukes ir atsiduria nuogi prie mus. Nuogi visu savo silpnumu ir bejgikumu. Todl js ingsnis asmeniko rpesio ir intereso link visada pads jiems nusiraminti ir sukaupti jgas ligai veikti, o ne savo nuogumui slpti ir gdintis.

Be to, ramsiu jums js sunkiame darbe gali tapti patys pacientai, paddami moralikai bei paduodami vaistus, perspdami personal ir pan. Tada jie turi galimyb tapti stipresniais ir atsilaikyti samantha cowan svorio netekimas savo negalias. Taigi: Svarbu atkreipti dmes ir umegzti terapin santyk. Artim, pagarb, su dmesiu ir susidomjimu net tada, kai manome, kad bendravimas nepavyks, pacientui gali atrodyti kitaip, ir jis beveik visada remsis jumis.

Ilaikyti santyk ir ibti jame intensyvi ir negatyvi igyvenim akivaizdoje. Atiduoti dal atsakomybs u igijim pacientui. Norint slaugyti pacientus, juos paremti, svarbiausia pasirpinti savimi.